posted by user: dmrozek || 2206 views || tracked by 4 users: [display]

BDAS 2013 : IX Konferencja Naukowa Bazy Danych - Aplikacje i Systemy

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.bdas.pl
 
When May 21, 2013 - May 24, 2013
Where Ustron, Poland
Abstract Registration Due Dec 31, 2012
Submission Deadline Jan 9, 2013
Notification Due Feb 25, 2013
Final Version Due Mar 12, 2013
Categories    bazy danych   databases   algorytmy   algorithms
 

Call For Papers

Zapraszamy do udziału w IX Krajowej Konferencji Bazy Danych: Aplikacje i Systemy (BDAS). Konferencja odbędzie się w dniach 21 maja-24 maja 2013 w Ustroniu.
Konferencja BDAS na stałe wpisuje się w kalendarz krajowych wydarzeń naukowych. Mamy nadzieję, iż wzorem ubiegłych edycji, Konferencja będzie ciekawym forum wymiany doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej tematyki baz danych. Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji specjalistów w tej dziedzinie z całej Polski. Komitet Programowy składający się z profesorów z największych polskich uczelni technicznych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw branży IT gwarantuje wysoki poziom merytoryczny Konferencji.
W szczególności przewidujemy ukierunkowanie tematyki Konferencji na zagadnienia podzielone na grupy tematyczne przedstawione poniżej. Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów: 09.01.2013.

Architektura baz danych
- Hurtownie danych
- Strumieniowe bazy danych
- Multimedialne bazy danych
- Rozproszone bazy danych
- Rozmyte bazy danych
- Obiektowe bazy danych
- Katalogowe bazy danych
- Temporalne i przestrzenne bazy danych
- Dane semistrukturalne i XML

Projektowanie, modele formalne i użytkowanie baz danych
- Języki zapytań i optymalizacja
- Zarządzanie metadanymi
- UML w projektowaniu baz danych
- Wydajność procesów przetwarzania danych
- Protokoły, bezpieczeństwo i kontrola integralności danych

Algorytmy, analiza danych i bazy wiedzy
- Bazy wiedzy
- Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja
- Zaawansowana analiza i przetwarzanie danych (Data Mining) oraz odkrywanie wiedzy
- Pozyskiwanie i integracja informacji
- Przetwarzanie obrazów i danych muzycznych
- Zbiory rozmyte i przybliżone
- Ontologie

Zastosowania baz danych
- Bazy danych w Internecie
- Bazy danych w zarządzaniu
- Business Intelligence
- Systemy zarządzania przedsiębiorstwem (MRPII/ERP)
- Bazy danych w bioinformatyce i biomedycynie
- Systemy informacji przestrzennej (GIS)
- Nowe aplikacje, systemy i obszary zastosowań

Wszystkie artykuły przyjęte na Konferencję są publikowane. Artykuły Konferencji BDAS są zwykle publikowane w postaci materiałów konferencyjnych wydawanych przez wiodące wydawnictwa. Podczas ubiegłych edycji były to Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ), natomiast od roku 2009 Studia Informatica (dawniej Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nowa Lista MNiSW – 4 pkt). Kwartalnik Studia Informatica jest indeksowany przez INSPEC/IEE (London, UK), Google Scholar, BazTech i Index Copernicus.
Teksty artykułów powinny być przygotowane zgodnie z szablonem udostępnionym na stronie www Konferencji BDAS w sekcji Materiały. Organizatorzy nie narzucają sztywnych limitów na długość artykułów, zalecana długość nie powinna jednak przekraczać 10-12 stron. Tekst artykułu może być napisany w języku polskim lub angielskim. Tekst artykułu do recenzji powinien być przesłany za pośrednictwem serwisu Konferencji w postaci dokumentu MS Word (DOC) lub PDF.

Related Resources

SIAGUEC 2020   IX Simposio Internacional Apropiación, Generación y Uso Edificador del Conocimiento
ICDE 2021   International Conference on Data Engineering
Info 2020   IX International Simposium on Telecommunications Havana, Cuba 2020
DNLP 2020   International Conference on Data Mining and NLP
IoTE 2020   International Conference on Internet of Things & Embedded Systems
COMIT 2020   4th International Conference on Computer Science and Information Technology
IPDPS 2021   35th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium
NLPCL 2021   2nd International Conference on Natural Language and Computational Linguistics
MathSJ 2020   Applied Mathematics and Sciences: An International Journal
DMA 2021   7th International Conference on Data Mining and Applications